ბიზნესის რეგისტრაცია

ჩვენ შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ თქვენი კომპანიის რეგისტრაცია საქართველოში, იმ შემთხვევაშიც კი თუკი თქვენ საქართველოში არ იმყოფებით (მინდობილობის მეშვეობით).

 

საქართველოში საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 6 ტიპი არსებობს:

 • სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს)
 • კომანდიტური საზოგადოება (კს)
 • კოოპერატივი
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)
 • სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია)
 • ფიზიკური პირი, ინდივიდუალური მეწარმე
 • Joint Stock Company (JSC, Corporation)
 • A Physical person, an individual

საქართველო მთელს მსოფლიოში გამოირჩევა კომპანიის რეგისრაციისათვის არსებული ერთ-ერთი უმარტივესი პროცედურით.

ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს კომპანიის რეგისტრაციისათვის საჭირო სრულ მომსახურებას:

 • კლიენტის მოთხოვნების შესაბამისად კომპანიის საუკეთესო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ტიპის შერჩევა
 • კლიენტის მიერ შერჩეული სახელწოდების ხელმისაწვდომობის გადამოწმება
 • კლიენტის ხედვებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში გასათვალისწინებელი მექანიზმების იდენტიფიცირება
 • საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება (მინდობილობა, წესდება)
 • იურიდიული მისამართი
 • რეგისტრაცია
 • კომპანიის დარეგისტრირება საშემოსავლო სამსახურში
 • მულტისავალუტო კომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნა
 • ბიზნეს ბარათი
 • კომპანიის ბეჭედი
 • და სხვა