სასამართლოში წარმომადგენლობა

ჩვენი იურიდიული გუნდის მომსახურება მოიცავს, როგორც პირველი ინსტანციის ასევე სააპელაციო და უზანაეს სასამართლოში წარმომადგებლობას.

ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს მრავალფეროვან იურიდიულ მხარდაჭერას სასამართლოში წარმომადგენლობის კუთხით,  და დაიცავს კლიენტის ინტერესებს.

ჩვენი პრაქტიკის სფეროებია: სახელშეკრულებო სამართალი, შრომის სამართალი, ბიზნეს სამართალი და ა.შ.

 

 

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

  • სამართლებრივი კონსულტაცია
  • საქმის მასალების განხილვა
  • სარჩელების/შესაგებლების შედგენა
  • განცხადებების შედგენა
  • იურიდიული წარმომადგენლობა